Descriere

Actele de reglementare avute în vedere pentru domeniul reglementări sunt:

 

1. Aviz de mediu-  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;

Cerere si memoriu tejnic pentru adeverinta FEADR

Notificare Aviz de mediu

Depunere - anunt aviz de mediu PUZ PUG

2. Acord de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

Instrucţiuni pentru evitarea dublării evaluărilor aspectelor privind schimbările climatice în cazul proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene

Comunicarea Comisiei nr. 2021/C373/01 – Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027

Cerere acord de mediu

Notificare acord de mediu

Cerere revizuire acord de mediu

Notificare revizuire acord de mediu

Notificare finalizare acord de mediu

Cerere finalizare FEADR

Solicitare punct de vedere procedura

3. Autorizaţie de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

Cerere autorizatie de mediu

Model anunt public autorizatie de mediu

Cerere revizuire autorizatie de mediu

Cerere actualizare autorizatie de mediu

Cerere transfer autorizatie de mediu

Solicitare punct de vedere procedura

Adresa solicitare viza anuala autorizatie de mediu

Declaratie viza anuala autorizatie de mediu

4. Autorizaţie integrată de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediuluicare acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Procedura de reglementare este stabilită prin OM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista activităţilor care intră sub incidenţa DIRECTIVEI 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) şi pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este dată în Anexa 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale.

Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este aprobat prin OM nr. 36/2004 - privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Autorizaţia integrată de mediu este valabilă 10 ani.

 

Actele necesare la depunerea solicitării:

formularul de solicitare întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 a OM nr. 818/2003;

raportul de amplasament întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin OM nr. 36/2004;

dovada publicarii anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

dovada achitarii tarifului pentru verificare/analiza preliminara a solicitarii depuse.

 

Transferul Autorizaţiei integrate de mediu

orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

la transferarea totală sau parţială a autorizaţii integrate de mediu, este necesară depunerea unei solicitări comune în acest sens, împreună cu titularul propus pentru transfer. Prin urmare, orice transfer necesită o aprobare prealabilă, în conformitate cu prevederile OM nr. 36/2004;

pentru transferul autorizaţiei integrate de mediu, noul titular are obligaţia să declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu;

dacă autorizaţia integrată de mediu este emisă cu plan de acţiuni, acesta trebuie semnat de noul titular cu menţiunea ca îşi însuşeşte toate condiţiile şi termenele din planul de acţiuni;

actele necesare transferului autorizaţiei integrate de mediu sunt cele prevăzute mai jos;

pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile mai sus menţionate, autorizaţia integrată de mediu nu se poate transfera, instalaţia fiind supusă unui nou proces de autorizare.

 

Acte necesare pentru transfer:

solicitare comună întocmită de ambii titulari prin care se solicită transferarea autorizaţiei integrate de mediu;

declaraţie pe propria răspundere data de către noul titular ca desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia integrată de mediu; 

autorizaţia integrata de mediu în original;

copie după certificatul constatator şi încheiere emise de registrul comerţului cu privire la transferul dintre vechiul şi noul proprietar;

copie certificat unic de înregistrare emis de ORC pentru noul titular;

xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare-cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).