Declarații de avere și de interese copie

 

Bățăuș Virginia 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Buzatu Alin 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chisac Elisabeta x x x x x 2018
Chivu Paulina 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Cimpoae Oana 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dimancea Adriana 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dîrmină Florina 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Done Viorica x 2022 2021 2020 2019 2018
Dumitrescu Simona 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dumitru Ion 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Eremia Marian 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gheorghe Mariana x 2022 2021 2020 2019 2018
Iordan Monica 2023 2022        
Iancu Laura 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lincu Valentin 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Mitroi Roxana x 2022 2021 2020 2019 2018
Niculcea Mariana 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pătrașcu Gabriela x x x x x 2018
Pavel Mihaela x x x x 2019 2018
Petcu Nela 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pîrvu Mihaela 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Potîng Mirela 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Preda Elena 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Rădulescu Ion x x x x 2019 2018
Rotaru Săndel 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Rușanu Monica 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Sărdan Marian x x x x x 2018
Săvălaș Monica x x x 2020 2019 2018
Scumpu Cristina x x x x x 2018
Șerban Monica 2023 2022 2021 x x x
Șerban Gheorghe x x x x x 2018
Simion Laura 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Smîrcea Marius 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Soare Alexandra x x x 2020 2019 2018
Teodorescu luiza x x x 2020 2019 2018
Tudor Ion x x x x x 2018
Turturică Gheorghița x x x 2020 2019 2018
Vasile Tania 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Voicu Valentina x x 2021 2020 2019 2018

 


Comisia de monitorizare a implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial,

Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV

conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

- Anul 2024-

 

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotărârea Guvernului nr. 792/1992, în prezent este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi Funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat, care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

APM Teleorman are următoarea structură organizatorică:

 • Director Executiv
 • Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Relaţii Publice
 • Tehnologia Informaţiei
 • Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Financiar-contabilitate
 • Elaborare buget şi execuţie
 • Achiziţii publice şi urmărire contracte
 • Administrativ
 • Resurse Umane
 • Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Domeniul Deşeuri
 • Domeniul Chimicale
 • Domeniul Biodiversitate
 • Domeniul Sol, Subsol
 • Dezvoltare Durabilă
 • Programe, Proiecte

 

 • Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Evaluare Impact
 • Controlul Poluării
 • SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică
 • Schimbări Climatice

 

 • Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:
 • Domeniul Evaluare Calitate Aer
 • Domeniul Sinteză şi Rapoarte
 • Domeniul Zgomot
 • Domeniul Laboratoare

Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare Funcţionare al APM Teleorman, care poate fi consultat la adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Despre noi.

           Programul de funcţionare al APM Teleorman:

luni – joi, între orele: 0800 – 1630 

     vineri, între orele: 0800 – 1400

       Programul de relaţii cu publicul al APM Teleorman:

luni – joi, între orele: 0900 – 1400 

              Programul de audienţe: marţi între orele : 1000 - 1200

                                                        joi între orele : 1000 - 1200

c). Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

- Director Executiv – Laura Ilariana SIMION

- Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice –  cons. Oana Cristiana CIMPOAE

 

 

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

Denumire: Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

Sediul: Str. Dunării, nr. 1, cod. 140002, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman

Numar de telefon: 0247.316.228

Numar fax: 0247.316.229

Adresa de e-mail: office@apmtr.anpm.ro

Adresa paginii de internet: http://apmtr.anpm.ro

 

 

e). Sursele financiare, bugetul pe anul 2024 şi bilanţul contabil pentru anii 2022 şi 2023

Sursele financiare – bugetul de stat

Bilantul contabil se regăseşte pe site-ul instituţiei, la adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Despre noi  =>Buget-Finante, Achizitii, Investitii=>Buget și bilanț APM Teleorman     

f). Programele şi strategiile proprii

Pentru punerea în aplicare a strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul protecţiei mediului, APM Teleorman a elaborat şi/sau implementat următoarele programe şi planuri la nivelul judeţului Teleorman:

 • Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Teleorman;
 • Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială pentru anul 2024.

g). Lista cuprinzând documentele de interes public

APM Teleorman are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. programele şi strategiile proprii;
 7. lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Solicitarea informaţiilor de interes public către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, se poate efectua prin solicitare verbală, la Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei, persoană de contact – cons. Oana-Cristiana CIMPOAE, precum şi prin solicitare scrisă, transmisă prin telefon, fax, postă sau e-mail:

 • Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman
  Str. Dunării, nr. 1, cod. 140002, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman
 • Telefon: 0247.316.228
 • Fax: 0247.316.229
 • E-mail: office[@]apmtr.anpm.ro

Formularul tip pentru solicitarea informaţiilor de interes public se regăseşte pe site-ul instituţiei, http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Comunicare → Legea 544/2001 - informatii de interes public.

 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii

 • acte de reglementare: avize de mediu, acorduri de mediu, autorizaţii de mediu, avize de împrăştiere a nămolului, autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor si animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică;
 • bilanţul contabil.

Informaţiile de mediu deţinute de APM Teleorman pentru anul 2024, se regăsesc pe site-ul institutiei: http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Comunicare → Legea 544/2001 - informatii de interes public.

 

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

 În cazul în care o persoană consideră că dreptul de acces la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă  conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului de furnizare a informaţiilor de interes public solicitate.

 

Formularul tip pentru reclamaţie administrativă se regăseşte pe site-ul instituţiei, http://apmtr.anpm.ro, la secţiunea Informaţii de interes public.

            Răspunsul la reclamaţia administrativă se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.

În cazul în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, solicitantul se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute în Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute la art. 7 din L. 544/2001, respectiv 10 zile sau, după caz, 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. 

     In cazul in care doriti sa transmiteti o sesizare, mentionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza.

 


Program de funcţionare

Programul de funcţionare al Agenţiei

pentru Protecţia Mediuţui Teleorman

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

08:00-16:30

08:00-14:00


Organigrama APM Teleorman

homepage

 

ANUNŢ IMPORTANT

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, începând cu data de 03 ianuarie 2024, programul de relaţii cu publicul va fi:

luni – joi, între orele 09:00-14:00

 

 

    Campania națională VINEREA VERDE

 Stop! Azi, mașina stă pe loc!

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman aduce la cunoştinţă opiniei publice campania naţională „Vinerea verde”, lansată de Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor începând cu 12 martie a.c.

            Această campanie a pornit de la o realitate care schimbă viața Planetei: amprenta de carbon din traficul rutier.

            Deplasarea la birou, acasă sau în vacanță face parte din viața fiecăruia dintre noi. Toată lumea se gândește la o mobilizare “în viteză” și “cu confort”, fără să ia în calcul amprenta de carbon pe care o lasă Planetei: peste 70% din emisiile de CO2 din transporturi provin doar din traficul rutier. Fiecare dintre noi amprentăm Planeta anual cu peste 7000 de kg de CO2: pe cele mai multe dintre acestea le producem doar apăsând accelerația mașinii personale.

            Angajaţii APM Teleorman vor promova şi vor participa la această campanie prin alegerea unei metode alternative de deplasare spre şi dinspre birou, încurajând astfel mobilizarea verde.

            Campania se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să promoveze un set de măsuri pentru a genera o mobilizare verde de masă în fiecare Vinere Verde.

Vă așteptăm alături de noi în Vinerea Verde!

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman are regimul serviciilor publice deconcentrate şi este o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, subordonată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu noile prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

Adresa: Str. Dunării, nr. 1, 140002 Alexandria, judeţul Teleorman

Sediu: intersecţia str. Dunării cu str. prof. Ion Moraru, cartier PECO

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotarârea Guvernului nr. 792/1992, iar in prezenteste organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Conducerea instituţiei este exercitată de către doamna Laura Ilariana SIMION, Director Executiv al APM Teleorman, numita prin Decizia ANPM nr. 474 din 04.10.2021.

Formularul online de inregistrare pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu 

Chestionar de evaluare a niveluluiI de satisfacție a beneficiarului

 

Telefon de permanenţă: 0247.316.228

Telefon pentru situații de urgență: 112

Mail: office[@]apmtr.anpm.ro

Telefon: 0247 316 228

Fax: 0247 316 229

Contul: RO51 TREZ 6065 032X XX00 1881

AJFP TR: Trezoreria Alexandia

C.U.I./C.I.F.: 3927665

 

Campanie europeana de informare si liber acces la informatii in domeniul protectiei consumatorilor “InfoCons – protectia consumatorilor"


Declarații de avere și de interese

 

Bățăuș Virginia 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Buzatu Alin 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chisac Elisabeta x x x x x 2018
Chivu Paulina 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Cimpoae Oana 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dimancea Adriana 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dîrmină Florina 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Done Viorica x 2022 2021 2020 2019 2018
Dumitrescu Simona 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dumitru Ion 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Eremia Marian 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gheorghe Mariana x 2022 2021 2020 2019 2018
Iordan Monica 2023 2022        
Iancu Laura 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lincu Valentin 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Mitroi Roxana x 2022 2021 2020 2019 2018
Niculcea Mariana 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pătrașcu Gabriela x x x x x 2018
Pavel Mihaela x x x x 2019 2018
Petcu Nela 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pîrvu Mihaela 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Potîng Mirela 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Preda Elena 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Rădulescu Ion x x x x 2019 2018
Rotaru Săndel 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Rușanu Monica 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Sărdan Marian x x x x x 2018
Săvălaș Monica x x x 2020 2019 2018
Scumpu Cristina x x x x x 2018
Șerban Monica 2023 2022 2021 x x x
Șerban Gheorghe x x x x x 2018
Simion Laura 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Smîrcea Marius 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Soare Alexandra x x x 2020 2019 2018
Teodorescu luiza x x x 2020 2019 2018
Tudor Ion x x x x x 2018
Turturică Gheorghița x x x 2020 2019 2018
Vasile Tania 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Voicu Valentina x x 2021 2020 2019 2018